Nakon izvedene eksperimentalne vježbe, studenti imaju mogućnost da u računarskoj laboratoriji izvrše obradu rezultata i provjere valjanost zakona i teorema. Takođe, svaki računar ima instaliranu studentsku verziju programskog paketa PSpice, tako da studenti mogu izvršiti i simulaciju električnog kola, te iscrtati potrebne dijagrame za vježbu.

U ovoj laboratoriji izvodi se i polaganje testova iz predmeta Osnovi elektrotehnike koji su uslov za izlazak na usmeni dio ispita.