Na ovoj stranici možete pročitati novosti sa katedre za Elektrotehniku i sisteme konverzije energije.

27.03.2015. - TERMINI KONSULTACIJA
Termini konsultacija iz predmeta Osnovi elektrotehnike II za ljetnji semestar akademske 2014/15 godine:

1. Edina Čičkušić, asistent (2 i 3 grupa) - ponedjeljak 13-14 i srijeda 13-14 sati, FE 210

2. Ajla Mehinović, asistent (5 i 6 grupa) - ponedjeljak 9-10, zgrada Gimnazije i čevrtak 15-16 sati, FE

3. Adi Selimović, asistent (4 grupa) - četvrtak 17-18 sati, FE

4. Mirsad Mujčić, asistent (1 grupa) - petak 11:15-12:15 sati, FE

16.10.2012. - TEME ZA DIPLOMSKE RADOVE

Spisak tema za izradu diplomskih radova, pod mentorstvom Prof. dr. Izudina Kapetanovića, sa kratkim obrazloženjem i preporučenom literaturom možete pogledati ovdje:

Teme za diplomske radove

24.01.2012. - ODBRANE DIPLOMSKIH RADOVA
Dana 31.01.2012. godine (utorak) biće održane dvije odbrane diplomskih radova iz naučne oblasti Elektrotehnika i sistemi konverzije energije.

- Kandidat Meris Mešić u 10 sati brani diplomski rad pod nazivom: "Primjena Hallovog efekta u mjerenjima magnetskih polja" pred  Komisijom u sastavu:

1. dr.sc. Nerdina Mehinović, docent, predsjednik

2. dr.sc. Izudin Kapetanović, redovni profesor, mentor i član

3. mr.sc. Mario Pejdanović, viši asistent, član

 

- Kandidat Boris Jelić u 11 sati brani diplomski rad pod nazivom: "Primjena metode učenja na daljinu u okviru predmeta Osnovi elektrotehnike I i II" pred  Komisijom u sastavu:

1. dr.sc. Samra Mujačić, vanredni profesor, predsjednik

2. dr.sc. Izudin Kapetanović, redovni profesor, mentor i član

3. mr.sc. Majda Tešanović, viši asistent, član

 

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju odbrani diplomskih radova.

19.11.2010. - NAČIN BODOVANJA STUDENTSKIH AKTIVNOSTI NA PREDMETIMA OE1 I OE2

Ovdje možete pogledati način bodovanja studentskih aktivnosti na predmetima Osnovi elektrotehnike 1 i Osnovi elektrotehnike 2 za akademsku 2010/11 godinu:

Bodovanje - OE1

Bodovanje - OE2

30.10.2009. - KONAČNI REZULTATI ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1 i 2  ZA AKADEMSKU 2008/09 GODINU
Prezentujemo Vam konačne rezultata ispita iz predmeta Osnovi elektrotehnike 1 i 2 za akademsku 2008/09 godinu. Statistika prikazana tabelom se odnosi na studente koji su ove godine prvi puta upisani u prvu godinu studija.

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1
Odsjek Ukupan broj studenata Broj studenata koji su položili ispit Prosječna ocjena
TI 44 39 (88,64%) 7,23
EE 44 34 (77,27%) 6,91
KOM 40 29 (72,50%) 7,41
Ukupno 128 102 (79,69%) 7,18

Pored studenata koji prvi puta slušaju predmet, ispit je položilo još 38 studenata koji su predmet slušali prethodnih godina, sa prosječnom ocjenom 6,47.

OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 2
Odsjek Ukupan broj studenata Broj studenata koji su položili ispit Prosječna ocjena
TI 44 28 (63,64%) 7,43
EE 44 27 (61,36%) 7,33
KOM 40 23 (57,50%) 7,30
Ukupno 128 78 (60,94%) 7,36

Pored studenata koji prvi puta slušaju predmet, ispit je položilo još 56 studenata koji su predmet slušali prethodnih godina, sa prosječnom ocjenom 6,48.