FAKULTET ELEKTROTEHNIKE

Predmet: OSNOVI ELEKTROTEHNIKE
Godina studija: I
Semestar: I, II

Fond sati:

Nastavne aktivnosti

I semestar

II semestar

Predavanja

3

3

Auditorne vježbe

2

2

Laboratorijske vježbe

1

1


PREDAVANJA

NASTAVNI PROGRAM

Elektrostatika
. Struktura materije. Električno opterećenje. Coulombov (Kulonov) zakon i vektor jačine električnog polja. Potencijal i napon, odnos polja i potencijala. Fluks vektora električnog polja. Gaussov zakon. Provodnici u električnom polju. Elektrostatička indukcija. Kapacitivnost, kondenzatori. Dielektrici u električnom polju. Polarizacija dielektrika i vektor električne polarizacije. Maxwellov postulat. Promjena električnog polja na granici dva dielektrika. Električne osobine dielektrika. Energija elektrostatičkog polja i njegove mehaničke manifestacije. Kretanje naelektrisane čestice u vakuumu pod uticajem elektrostatičkog polja.

Jednosmjerne struje. Osnovne osobine električne struje u provodnicima. Gustina struje i intenzitet struje. Prvi Kirchoffov zakon. Jouelov zakon i otpornost provodnika. Ohmov zakon.
Električno kolo i elementi kola. Otpornici. Vezivanje otpornika. Električni generatori. Drugi Kirchoffov zakon. Metode rješavanja linearnih električnih kola. Električna kola sa kondenzatorima. Ponašanje kondenzatora u električnom kolu jednosmjerne struje, opterećivanje i rasterećivanje kondenzatora. Stacionarni i prijelazni režimi u električnim kolima sa kondenzatorima. Metode rješavanja električnih kola sa kondenzatorima.

Elektromagnetizam. Magnetno polje i vektor magnetne indukcije. Biot-Savartov zakon. Fluks vektora magnetne indukcije. Amperov zakon. Mehaničke manifestacije magnetnog polja. Materija u magnetnom polju. Magnetne osobine materije. Magnetna kola. Vremenski promjenljiva polja. Faradeyev zakon elektromagnetne indukcije. Međusobna induktivnost i samoinduktivnost. Energija i sile u magnetnom polju.

Naizmjenične struje. Osnovne osobine vremenski promjenljivih električnih struja. Osnovni pojmovi o periodičnim i prostoperiodičnim veličinama. Maksimalna, srednja i efektivna vrijednost. Princip rada generatora. Grafičko predstavljanje prostoperiodičnih veličina. Elementi i struktura električnih kola. Snaga u električnim kolima sa prostoperiodičnim strujama. Faktor snage. Aktivna i reaktivna snaga. Metode rješavanja električnih kola sa prostoperiodičnim strujama kompleksnim računom (Simbolička metoda). Neke posebne veze elemenata u električnim kolima sa prostoperiodičnim strujama; rezonantna kola, induktivno spregnuta kola, linearni i idelni transformator.

Trofazni sistemi. Osnovni pojmovi i karakteristike. Trofazno kolo: uravnoteženo (simetrično) trofazno kolo vezano u zvijezdu, trugao. Snaga trofaznih simetričnih kola. Neuravnotežena (nesimetrična) trofazna kola. Rješavanje nesimetričnih trofaznih kola. Poređenje trofaznog i jednofaznog sistema za prijenos električne energije. Mjerenje snage trofaznih kola. Obrtno magnetno polje. Osnovi konstrukcije i princip rada asinhronih motora.

VJEŽBE
Vježbe su auditornog i laboratorijskog tipa.
Na auditornim vježbama izrađuju se računski zadaci iz nastavne materije izložene na predavanjima.
Na laboratorijskim vježbama eksperimentalnim putem se provjeravaju zakonitosti i metode iz materije izložene na predavanjima i auditornim vježbama.

PROVJERA ZNANJA
Ispit se sastoji iz
nekoliko pismenih i usmenih provjera znanja tokom semestra.

LITERATURA
1.
Hot E.
Osnovi
elektrotehnike, knjiga prva, Svjetlost Sarajevo, 1996.

2. Hot E.
Osnovi elektrotehnike, knjiga druga, Svjetlost Sarajevo, 1996.

3. Hot E., Kapetanović I.                                                       
Osnovi elektrotehnike, knjiga treća, Elita Sarajevo, 1997.

4. Milatović B.
Osnovi elektrotehnike I, Svjetlost Sarajevo, 1983.

5. Milatović B.
Osnovi elektrotehnike II, Svjetlost Sarajevo, 1985.

6. Popović B.
Osnove elektrotehnike I, Građevinska knjiga Beograd, 1990.

7. Popović B.
Osnove elektrotehnike II, Građevinska knjiga Beograd, 1989.

8.Popović B.
Osnove elektrotehnike III, Građevinska knjiga Beograd, 1991.

9. Božilović H., Spasojević Ž., Božilović G.
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike-Elektrostatika, stalne jednosmjerne struje,
Naučna knjiga Beograd, 1989.

10. Božilović H., Spasojević Ž., Božilović G.
Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike-Elektromagnetizam, naizmjenične struje,
Naučna knjiga Beograd, 1989.

11. Kapetanović I., Sarajlić N., Konjić T.
Osnovi elektrotehnike-zbirka zadataka, knjiga 1-4,
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2000.

12. Kapetanović I., Madžarević V., Sarajlić N., Zuber T.
Osnovi elektrotehnike-prvi dio: Elektrostatika i linearna električna kola jednosmjerne struje sa teorijom, laboratorijskim vježbama i zadacima,
drugo dopunjeno izdanje, Fakultet elektrotehnike i mašinstva Univerziteta u Tuzli, Tuzla 1995.

13. Kapetanović I., Tešanović M., Kasumović M.
Rješavanje električnih kola programskim paketom PSpice,
Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, Tuzla 2005.

14. Haznadar Z., Štih Ž.
Elektromagnetizam 1 i 2, Školska knjiga Zagreb, 1997.

15. Haznadar Z., Štih Ž.
Electromagnetic Fields, Waves and Numerical Methods,
Studies in Applied Electromagnetics and Mechanics, vol. 20, IOS Press Ohmsha: Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington D.C. 2000.

16. Haznadar Z.
Teorijska elektrotehnika-Elektromagnetska teorija i polja,
3. izdanje, Fakultet elektrotehnike i računarstva-Element, Zagreb 2001.

17. Boylestad L. R.
Introductory circuit analysis,
9th edition, Prentice Hall Inc. 2000.

18. Fraser Ch., Milne J.
Integrated Electrical and Electronic Engineering for Mechanical Engineers,
Mc Graw-Hill Book Company, 1994.

19. Purcell M. E.
Elektricitet i magnetizam,
udžbenik fizike Univerziteta u Berkeleyu (USA), svezak 2, prijevod Tehnička knjiga Zagreb, 1988.

20. Pitka R., Bohrmann S., Stoecker H., Terlecki G.
Physik- der Grundkurs, Verlag Harri Deutsch, Thun und Frankfurt/M, 1999.

21. Schilling H.
Elektromagnetische Felder und Wellen, Verlag Harri Deutsch, Zurich-Frankfurt/M, Thun, 1975.